LEE Yongbaek

1 December 2007 - 20 January 2008 Shanghai
Installation Views
  • Thumb 709 Exh Img 170 2189
  • Thumb 709 Exh Img 170 2190
  • Thumb 709 Exh Img 170 2191
  • Thumb 709 Exh Img 170 2195
  • Thumb 709 Exh Img 170 2192
  • Thumb 709 Exh Img 170 2194
  • Thumb 709 Exh Img 170 2196
  • Thumb 709 Exh Img 170 2197
  • Thumb 709 Exh Img 170 2198