Echo on Papers: Chen Qiang, Huang Yuanqing, Jing Shijian

20 June - 23 August 2020 Shanghai